آیا تو هم برایت سوال شده که چرا …

  • چرا هر چقدر که تلاش می‌کنی بی فایده‌ست و آنقدری که باید پول به دست نمی‌آوری ؟
  • چرا در دورهمی‌ها هیچکس به تو توجهی نمی‌کند ؟
  • چرا بارها برای خودت اهداف جدید نوشته‌ای اما هیچوقت نتوانستی به آن‌ها برسی ؟ 
  • چرا ارتباط و پیدا کردن دوست‌های جدید اینقدر برایت سخت و پیچیده شده است ؟